راهنمای استفاده از دمو - راهنمای دمو

راهنمای استفاده از دموی سایتها با مدیریت ساده

http://demo3.wnserver.com/

 

    http://demo3.wnserver.com/login 

user : demo                                              pass : demo

 

price :150000tm

 

 

 برای ورود به بخش مدیریت به آدرسها ی فوق مراجعه کنید                     

  برای تعریف منو به قسمت مدیریت ماژولها رفته و گزینه مدیریت منو را انتخاب می کنیم

توجه داشته باشید که برای اضا فه کردن صفحه لازم است ابتدا منو را تعریف نمایید

در بخش مدیریت منو در قسمت ایجاد منو کلیک میکنیم

برای سطر اول منوها نوع منو را از نوع {زیر منو} انتخاب میکنیم  اگر منو یی که میخو اهیم ایجاد کنیم شامل زیر منو نبود آن را از نوع لینک به زیر صفحه انتخاب میکنیم

و قسمت گزینه والد را تغییر نمی دهیم   نام منو را انتخاب کرده و اولویتی برای نمایش آن انتخاب کنیم      {اولویت به معنای ترتیب در نمایش منو می باشد }

اگر منوی ایجاد شده قرار است به یک صفحه دیگر از سایت یا صفحه ای که خودتان  در نظر دارید اشاره کند  نوع انرا {لینگ به صفحه دیگر }انتخاب می کنیم

برای ایجاد منوهای سطر دوم منو - را از نوع لینگ به زیر صفحه تعیین می کنیم

وگزینه والد را برای آن که منوی مربوط در یکی از گزینه های {زیر منوهای سطر اول }قرار گیرد انتخاب میکنیم    نام منو  -- واولویت آن نیز مشابه قبل است .

برای ایجاد صفحه پس از تکمیل منوهای ساخته شده به قسمت مدیریت صفحات رفته و برروی زیر منویی که تولید کرده ایم کلیک می کنیم .از قسمت سمت چپ گزینه "  زیر صفحه جدید" را  انتخاب میکنیم .....

تلفن تماس  09153150770---05115011659--09355619001